درآمدی بر معرفی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه

درآمدی بر معرفی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه

*تعریف رشته پرستاری مراقبت های ویژه :

پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری محسوب می شود که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بد حال و نیازمند به مراقبت های ویژه، تقویت مبانی مدیریتی، پژوهشی ،آموزشی و اخلاق و رفتار حرفه ای، موجبات مراقبت پرستاری، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می آورد.

*چشم انداز پرستاری مراقبت های ویژه (Vision)

چشم انداز رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه در راستای بهبود وضعیت پرستاری این گرایش پرستاری در سراسر کشور در ده سال آینده به شرح زیر می باشد:

- ارتقاء استانداردهای مراقبتی و بهینه سازی وضعیت مراقبت های درمانی در بخش های ویژه.

- افزایش به کارگرفتن تدابیر مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری.

- رساندن مرگ و میر بیماران بدحال به کمترین میزان با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی.

- بالا بردن سطح توجه مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت به بخش های ویژه بیمارستان ها و روند درمان بیماران بد حال.

*ارزش ها و باورهای پرستاری مراقبت های ویژه (Values)

پرستار فردی است که از یک سو با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی سر و کار دارد و از سوی دیگر با تکیه بر نظام ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه، ملزم به رعایت حقوق انسان ها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد.

*رسالت رشته پرستاری مراقبت های ویژه (Mission)

رسالت رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های شامل، کم کردن مرگ و میر و عوارض بیماران بستری در بخش های ویژه و توسعه ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانائی ها و فراتوانائی های مورد نیاز می باشد .

*اهداف کلی رشته پرستاری مراقبت های ویژه ( Aims)

هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ، تربیت دانش آموختگانی می باشد که دارای دانش، نگرش و توانایی عملی مورد نیاز در زمینه حوزه کاری اصلی ( مراقبت از بیماران بدحال ) و توانائی ها و فراتوانائی های ضروری (رفتار حرفه ای، فناوری اطلاعات، خود آموزی مادام العمر، مهارت های ارتباطی، مدیریت و ارتقاء کیفیت  حل مساله، پژوهش و موارد مشابه دیگر ) به شرح زیر می باشد:

الف- دانش پرستاری

ب- افزایش سطح نگرش و توانایی عملی لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال

ج- افزایش سطح مهارت های ارتباطی بهینه و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان

د- افزایش سطح فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و استمرار بر مهارت های خود ارزیابی و ارتقاء خود

ه- افزایش سطح دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت، برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بیماران بدحال

و- افزایش سطح دانش، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری داده ها ( ICT,IT)

ز- افزایش سطح نگرش و مهارت های مورد نیاز در مورد رفتار حرفه ای

ح- افزایش سطح فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مساله در شرایط بحرانی

ی- افزایش سطح دانش، نگرش و مهارت مورد نیاز در زمینه پژوهش های کاربردی

*وظایف حرفه ای دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه ( Task Analysis)

الف) وظایف حرفه ای دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در نقش مراقبتی

- ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای دخالت های مورد نیاز پرستاری با هدف کمک به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه

- انجام ارزیابی های لازم ( غیر تهاجمی ) و کمک در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران بستری در بخش های ویژه

- تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه

- بکار بستن قواعد و رفتار حرفه ای در تعامل با همکاران ، بیمار ، خانواده ، و همراهان وی

ب) وظایف حرفه ای دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در نقش آموزشی

- آموزش به سایر دست اندر کاران دخیل در مراقبت های بیماران بدحال در بخش

- به روز رسانی همیشگی دانش و مهارت با استفاده از روش های متداول آموزش مداوم

- ارائه آموزش های لازم به بیمار، همراهان و خانواده وی در بخش های مراقبت های ویژه

- آموزش به دانشجویان سایر مقاطع رشته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه

ج) وظایف حرفه ای دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در نقش پژوهشی

- ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های بیماران بدحال

- طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در راستای حل مشکلات و چالش های موجود در بخش های مراقبت های ویژه بیماران بدحال

- انجام پروژه های مشترک با دیگر مراکز و ایجاد شواهد قابل ارائه و تعمیم به کل کشور

- تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بیماران بدحال

د) وظایف حرفه ای دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه در نقش مدیریتی

- تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال در بخش های ویژه

- بهینه سازی روند ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال از طریق طراحی و اجرای مداخلات

- بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر، عوارض و ناخوشی بیماران بدحال

- ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در راستای تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه و بیماران بدحال

- فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل بصورت یک گروه بین همکاران شاغل در بخش

- اثر گذاری بر رفتار انسان ها به عنوان یک الگوی حرفه ای

*نقش های دانش آموختگان پرستاری مراقبت های ویژه ( Role Definition)

گفتنی است که دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی خواهند بود.

*شرایط و نحوه پذیرش در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

داوطلبان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه علاوه بر صلاحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشند .

1- دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- موفقیت در آزمون ورودی

3- سلامت کامل جسم و روان

*مواد آزمون ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

زبان، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری مراقبت های ویژه، بهداشت روان.

*شرایط لازم جهت راه اندازی رشته پرستاری مراقبت های ویژه

مطابق ضوابط و شرایط دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی خواهد بود.

رشته های مشابه رشته پرستاری مراقبت های ویژه در خارج کشور :

رشته های مشابه بصورت پرستاری بالینی در دانشگاه های نام برده در زیر وجود دارد:

- University of California at Sanfransisco ( UCSF)

- James Cook University (JCU)

- The University of Nottingham

- Johns Hopkins University

- Stanford University

*رشته های مشابه رشته پرستاری مراقبت های ویژه در داخل کشور :

هیچ گرایش مشابهی در داخل کشور ندارد.

*مشخصات دوره پرستاری مراقبت های ویژه

نام رشته : کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه

طول دوره و شکل نظام آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه : براساس آیین نامه آموزشی دوره مربوطه می باشد

معرفی دروس رشته ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

معرفی دروس پایه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه:

مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه، مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه، پایش پرستاری پیشرفته، داروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

معرفی دروس اختصاصی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه:

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 1 ( دستگاه تنفس)

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 2 ( دستگاه قلب و عروق - جراحی قلب و قفسه سینه )

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 3 ( دستگاه عصبی - جراحی اعصاب و اختلالات روانپزشکی )

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 4 ( دستگاه کلیوی و مجاری اداری- جراحی کلیه و مجاری ادراری)

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 5 ( سیستم غدد درون ریز - بیماریهای زنان و زایمان)

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 6 ( دستگاه گوارش - جراحی شکم و لگن)

 

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 7 ( انکولوژی و خون - سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی)

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 8 ( اصول کلی در بیماران جراحی - مراقبتهای ویژه در صدمات ناشی از ضربه) Traumatology

- پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی 9 ( جراحی عروق - ارتوپدی)

- کارآموزی

معرفی دروس جبرانی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه:

رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی، آمار و روش تحقیق پیشرفته، پایان نامه

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

اخبار مرتبط

جدیدترین اخبار

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...