گذری بر معرفی رشته تحصیلی نمایش

گذری بر معرفی رشته تحصیلی نمایش

مقدمه:

هنر تئاتر هنری است كه امروزه ضرورت حفظ و حراست از آن بیش از هر زمان دیگر احساس می‌گردد، چرا كه در قرن بیست و یكم ایجاد ارتباط، مهم‌ترین عامل در زندگی محسوب می شود و تئاتر كه مجموعه‌ای از تمام هنرهای بشری از جمله نقاشی، موسیقی، شعر و ادبیات است، عمیق ‌ترین راه برای برقراری ارتباط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگری می باشد.

لازم به ذکر است که برای رسیدن به یك تئاتر واقعی كه بتواند به عنوان یک وسیله‌ ارتباطی محسوب شود، باید از آموزه های دیگران استفاده جست و سپس خود به آفرینش هنر پرداخت. به عبارتی یك تئاتر خوب بیش از وسایل تكنیكی و امكانات، به دانش تئاتر نیازمند است، چون وقتی دانش تئاتر محور كار باشد، خلاقیت‌های هنری و فنی، جای خالی خیلی از عوامل دیگر را جبران نموده و چه بسا عامل ابداع نیز می شوند.

امروزه رشته نمایش به عنوان یكی از رشته‌های مهم هنری در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی تدریس می‌گردد و گرایش های رشته نمایش در مقطع‌ كارشناسی‌ دارای‌ 5 گرایش‌ ادبیات‌ نمایشی‌، كارگردانی‌، بازیگری‌، صحنه‌آرایی‌ و نمایش‌ عروسكی‌ است‌.

معر فی گرایش‌ ادبیات‌ نمایشی‌:

هر متن‌ نمایشی‌ به غیر از هدفی‌ كه‌ متن‌ به‌ خاطر دست‌یافتن‌ به‌ آن‌ به‌ رشته‌ تحریر در می‌آید، بر سه‌ عامل‌ اساسی‌ شخص‌ بازیگر، عمل‌ و بیان‌ وابسته است‌ كه‌ در تركیب‌ با یكدیگر نمایشنامه‌ را به وجود می آورند. در گرایش‌ نمایشنامه‌ نویسی‌، دانشجو یاد می گیرد كه‌ چگونه‌ یك‌ نمایشنامه‌ را برای‌ اجرا بر روی‌ صحنه‌ به رشته تحریر درآورد، یعنی‌ چگونه‌ خود را به جای‌ یك‌ یك‌ افراد نمایش‌ گذاشته‌ و شخصیت‌ آنها را به درستی‌ خلق‌ نماید‌ و با ایجاد گره‌های‌ نمایشی‌ و بازكردن‌ آنها، نمایش‌ را از اول‌ تا آخر به‌ جلو ببرد.

معرفی درس‌های‌ رشته‌ ادبیات‌ نمایشی‌در طی دوران تحصیل:

معرفی دروس‌ مشترك‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ نمایش:

جامعه‌شناسی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ كهن‌ ایران‌ و جهان‌، تاریخ‌ نمایش‌، اصول‌ و مبانی‌ ارتباطات‌، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌،آشنایی‌ با هنرهای‌ تجسمی‌، آشنایی‌ با تعزیه‌، مبانی‌ بازیگری‌، مبانی‌ نمایش‌ عروسكی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ معاصر ایران‌ و جهان‌، مبانی‌ دكور و صحنه‌آرایی‌، فرهنگ‌ عامه‌ و تمثیل‌شناسی‌، تاریخ‌ فلسفه‌، مبانی‌ نمایشنامه‌نویسی‌، روش‌ تحقیق‌ و تدوین‌ پایان‌نامه‌، نمایش‌ در ایران‌.

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ ادبیات‌ نمایشی‌:

نقد در نمایش‌، شخصیت‌شناسی‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، آشنایی‌ با متون‌ فارسی‌نمایشی‌، آشنایی‌ با فیلمنامه‌نویسی‌، تاریخ‌ ادبیات‌ نمایشی‌ ، اصول‌ و فنون‌ نمایشنامه‌نویسی‌، داستان‌نویسی‌، سبكهای‌ ادبی‌ جهان‌، نمایشنامه‌نویسی‌ رادیو و تلویزیون‌، پایان‌نامه‌.

معرفی گرایش‌ كارگردانی:

در گذشته كارگردان‌ تنها مراقب‌ بود كه‌ "وحدت‌ نمایش‌" حفظ گردد اما امروزه‌ كارگردان‌ مسؤولیت‌ "معنی‌" نمایش را نیز برعهده‌ دارد. كار هنری‌ كارگردان‌ را می‌توان‌ به‌ دو بخش‌ تقسیم‌ نمود: ‌ بخش اول‌ تهیه‌ و تدارك‌ که مشتمل‌ بر انتخاب‌ متن می باشد و نیز تجزیه‌ و تحلیل‌ متن و انتخاب‌ بازیگر‌ و بخش‌ دوم‌ شامل كار عملی‌ با بازیگران یا فرآیند تمرین‌ می‌باشد.

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ كارگردانی‌:

كارگردانی‌، موسیقی‌ صحنه‌، سبك‌ها و شیوه‌های‌ اجرا، ماسك‌ و گریم‌، موسیقی‌ در نمایش‌، تحلیل‌ نمایشنامه‌، نمایش‌ ایمائی‌، دكور، اصول‌ كارگردانی‌ نمایش‌ رادیوئی‌، امكانات‌ صحنه‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، اصول‌ كارگردانی‌ نمایش‌ تلویزیونی‌، اجرای‌ كارگاهی‌ نمایش‌های‌ ایران‌، تركیب‌ در صحنه‌، پایان‌نامه‌.

معرفی گرایش‌ بازیگری‌:

بازیگری‌ در مفهوم‌ حرفه‌ای‌ آن‌، یعنی كشف‌ حقیقت‌ بدون هیچ‌ ابهامی‌ در گفتار نویسنده‌ و انتقال‌ این‌ كشف‌ به‌ تماشاگر. در حقیقت بازیگر، یعنی‌ كسی‌ كه‌ با صداقت‌ تمام‌ به‌ آنچه‌ بر روی‌ صحنه‌ می‌گذرد، ایمان‌ داشته‌ باشد و با تمام‌ وجود نقش‌ خود را بر روی‌ صحنه‌ تجربه‌ كرده‌ و به گفته دیگر بر روی‌ صحنه‌ زندگی‌ نماید،  باید گفت كه هنر بازیگری در طول تاریخ پیشرفت قابل توجهی داشته و تكنیك‌ها و روش‌های مختلف در این هنر به وجود آمده است، با توجه به مطالب گفته شده امروزه تحصیل آكادمیك بازیگری ضروری است.

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ بازیگری‌:

سبك‌ها و شیوه‌های‌ اجرا، شخصیت‌شناسی‌، امكانات‌ صحنه‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، نمایش‌ ایمائی‌، تحلیل‌ نمایشنامه‌، بدن‌، بیان‌، ماسك‌ و گریم‌، تربیت‌ حس‌، بازیگری‌دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، بازیگری‌ رادیو و تلویزیون‌، ، اجرای‌ كارگاه‌های‌ نمایش‌های‌ ایرانی‌، بازیگری‌ سینما، پایان‌نامه‌.

معرفی گرایش‌ صحنه‌آرایی‌:

یك‌ صحنه‌آرا با در نظر گرفتن‌ امكانات‌ سالن‌ و دستگاه‌های‌ مكانیكی‌ موجود، فضای‌ كلی‌ نمایش‌ را ایجاد می‌نماید و از همین روی طراح‌ نور، طراح‌ لباس‌ و چهره‌پرداز زیر نظر وی ‌به فعالیت‌ می‌پردازند. یك‌ صحنه‌آرا تلاش‌ می‌كند تا به‌ ساده‌ترین‌ وجه‌، حس‌های‌ موجود در نمایش‌ را به‌ یاری‌ دكور ایجاد نماید چه بسا حتی‌ یك‌ رنگ‌ نامناسب‌ در صحنه‌، می‌تواند فضا را مخدوش‌ نماید

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ صحنه‌آرایی‌ :

طراحی‌ صحنه‌ نمایش‌ عروسكی‌، آشنایی‌ با صحنه‌ سینمائی‌ و تلویزیونی ، ‌طراحی‌ و نقاشی‌، آشنایی‌ با طراحی‌ و دوخت‌ لباس‌، نقشه‌كشی‌، شناخت‌ مواد، آشنایی‌ با فضاهای‌ سنتی‌ ایران‌، نور در صحنه‌، تاریخ‌ لباس‌ در غرب‌ و ایران‌، ماسك‌ و گریم‌، تاریخ‌ تحولات‌ دكور، امكانات‌ صحنه‌، كارگاه‌ رنگ‌، پرسپكتیو در صحنه‌،كارگاه‌ دكور و صحنه‌آرایی‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، اجرای‌ كارگاهی‌ نمایش‌های‌ ایرانی‌،صوت‌، پایان‌نامه‌.

معرفی گرایش‌ نمایش‌ عروسكی:

نمایش عروسكی یكی از قدیمی‌ترین شیوه‌های نمایش به حساب می آید كه در دوران‌های گذشته هنگامی كه ظاهراً سرگرمی‌های كمی وجود داشت، جوانان و پیران از هر طبقه اجتماعی شیفته آن بودند چون با آن كه عروسك‌ها بی‌جان هستند، نمایش عروسكی نزدیك‌تر از هر شكل نمایشی با تماشاگر رابطه برقرار می نماید و عروسك‌گردان از طریق نمایش با مهارت بسیار، نظریات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خود را بازگو می‌نماید.

امروزه نمایش‌ عروسكی‌ رونق‌ گذشته‌ را ندارد و در بسیاری‌ از كشورها تنها شیوه‌ای‌ از تئاتر كودك‌ و نوجوان‌ تلقی می گردد، حتی‌ اگر ما نیز آن را شیوه‌ای از تئاتر كودك و نوجوان به حساب آوریم، باید برای‌ پاسخگویی‌ به‌ خیل‌ عظیم‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ كشورمان‌ به‌ آموزش‌ این‌ شیوه‌ از نمایش‌ بپردازیم‌ تا دانشجویان‌ رشته‌ تئاتر ضمن‌ آشنایی‌ با ساخت‌ و كار انواع‌ عروسك‌ها مانند عروسك‌ میله‌ای‌، نخی‌، دستكشی‌ و سایه‌ای‌ و همچنین‌ آموزش‌ فن‌ صدا بتوانند در این‌ زمینه‌ مهارت‌های‌ لازم‌ را كسب‌ كنند.

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ نمایش‌ عروسكی‌:

طراحی‌ صحنه‌ نمایش‌ عروسكی‌، طراحی‌ و نقاشی‌، فن‌ بیان‌، نمایشنامه‌نویسی‌ عروسكی‌، كارگاه‌ نمایش‌ عروسكی‌، موسیقی‌ در نمایش‌، شناخت‌ مواد، تاریخ‌ نمایش‌ عروسكی‌، ماسك‌ و گریم‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، كارگردانی‌ نمایش‌ عروسكی‌، آشنایی‌ با فضاهای‌ سنتی‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌ عروسكی‌، بازیگری‌ نمایش‌ عروسكی‌، موسیقی‌ در نمایش‌ عروسكی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ كودكان‌، كودك‌ و نمایش‌، پایان‌نامه‌.

توانمندی های لازم‌ یک فارغ التحصیل رشته تحصیلی نمایش:

هنر تئاتر یك‌ هنر جمعی‌ است‌، یعنی‌ یك‌ هنرمند تئاتر نمی‌تواند به‌ تنهایی‌ به فعالیت‌ بپردازد به‌ همین‌ دلیل‌ باید فردی‌ منعطف بوده‌ و توانایی‌ كار گروهی‌ را داشته‌ باشد، همچنین‌ لازم است فردی‌ خلاق‌ و نوآور باشد، یك‌ بازیگر باید علاوه‌ بر صدای‌ رسا و بدون‌ تنش‌ و لرزش‌ و آمادگی‌ جسمانی‌ خوب‌، اندیشه‌ای‌ پویا و حسی‌ قوی‌ داشته‌ باشد تا بتواند فضای‌ ذهنی‌ نمایش‌ را تصور كرده‌ و بازسازی‌ نماید. دانشجوی‌ ادبیات‌ نمایشی‌ نیز باید قلم‌ خوبی‌ داشته‌ و اطلاعات‌ عمیقی‌ در مورد اقتصاد، فرهنگ‌ و ادبیات‌ ایران‌ و جهان، ‌روانشناسی‌، جامعه‌شناسی‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ صبور و با حوصله‌ باشد چون‌ نوشتن‌ یك‌ نمایشنامه‌ روزها و حتی‌ ماه‌ها طول‌ می‌كشد.

موقعیت‌ شغلی‌ رشته تحصیلی نمایش در ایران :

هنر تئاتر كه‌ به‌ تعبیری‌ همزاد انسان‌ می باشد‌، برجستگی‌ و اهمیت‌ خاصی‌ دارد، چون‌ نماد ارزشمندی‌ از شعائر، جشن‌ها، سوگ‌ها، فرهنگ‌ و اندیشه‌ یك‌ جامعه‌ است،‌ چراکه  باید به‌ آموزش‌ و گسترش‌ این‌ هنر اهتمام‌ ورزید.

یعنی‌ نباید سالن های‌ تئاتر ما به‌ چند سالن‌ در شهر تهران‌ محدود شود و نباید فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌ تئاتر بیكار بوده‌ یا شغلی‌ بی‌ارتباط‌ با تحصیلات‌ دانشگاهی خویش‌ داشته‌ باشند، اما متأسفانه‌ در عمل‌ بسیاری‌ از فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ جذب‌ بازار كار نمی‌شوند و با این‌ كه‌ در چند سال‌ اخیر شاهد رشد قابل‌ توجه‌ هنر تئاتر بوده‌ایم، اما هنوز هم این‌ هنر به‌ توجه‌ بیشتر مالی‌ و معنوی‌ محتاج است‌. البته‌ تاکنون نیز یك‌ فارغ‌التحصیل‌ مستعد این‌ رشته‌ كه‌ خلاقیت‌ و دانش‌ لازم‌ را داشته‌ باشد، هیچ‌ وقت‌ بیكار نخواهد ماند و حتی‌ به‌ جای‌ این‌ كه‌ او به‌ دنبال‌ كار باشد، دیگران‌ به‌ دنبال‌ او خواهند بود و خواهد توانست در مراكز دولتی‌ مثل‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، صداوسیما یا سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌ مشغول‌ شود یا در گروه‌های‌ آزاد هنری‌ فعالیت‌ اجرایی‌ داشته‌ باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

 

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

 

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...